Biuletyn Informacji Publicznej
LVXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie


Zasady funkcjonowania

LVXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004/256/2572 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006/97/674 z późn. zm.)
- Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
- Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001/61/624 z późn. zm.)

Oprócz ww. aktów prawnych w LVXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Tytusa Chałubińskiego obowiązują także:
1. akty prawne pozostające w związku z działalnością szkoły wydane przez nadrzędne organy władzy i administracji państwowej, władze samorządowe organu prowadzącego Szkołe, regulaminy wewnętrzne Szkoły
2. W oparciu o wyżej wymienione przepisy został opracowany Statut LVXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Tytusa Chałubińskiego, który stanowi wykładnię prawa związanego z zasadami funkcjonowania Liceum
3. Zasady:
- finansowanie Szkoły - działalność edukacyjna Liceum jest finansowana ze środków budżetu m. st. Warszawy oraz środków własnych
- działalność edukacyjna - oparta jest o szkolne zestawy programów nauczania zawierające podstawy programowe kształcenia ogólnego, program profilaktyki i wychowania
- Wynagrodzenia:
a) nauczycieli w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (Dz.U.2006/97/674 z pó?n. zm.) oraz regulamin wynagradzania stanowiący załącznik do Uchwały nr LII/1581/2009 Rady m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2009 r
b) pracowników administracji i obsługi w oparciu o ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008/223/1458) oraz Rozporz?ądzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2009/50/398)

Organizacja liceum
1. Organizację nauczania i wychowania w liceum określa arkusz organizacyjny szkoły.
2. Arkusz organizacyjny opracowuje dyrektor liceum i przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu do dnia 30. kwietnia każdego roku.
3. Dyrektor na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego liceum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych – obowiązkowych, dodatkowych, w tym wynikających z potrzeby wprowadzania eksperymentów i innowacji oraz zapewniania zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
4. Podstawową jednostką organizacyjną liceum jest oddział, złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. Normatywną liczebność uczniów w oddziale określają odrębne przepisy.
5. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w pierwszym dniu powszednim września, a kończą się w ostatni piątek czerwca.
6. Kalendarz każdego roku szkolnego podaje się do wiadomości na początku roku szkolnego.
7. Dyrektor szkoły na mocy odrębnych przepisów i w trybie w nich przewidzianym może w terminie do 30. września ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym.
8. Podstawową formą pracy liceum jest system klasowo-lekcyjny.
9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie planu „B” (jednostka lekcyjna trwa 30 minut), lub dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
10. Bieżąca dokumentacja przebiegu nauczania i wychowania jest prowadzona w formie dzienników: papierowego i elektronicznego.
11. Liceum organizuje naukę religii i etyki w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.
12. Liceum w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza przedmioty dodatkowe.
13. Szkoła organizuje obowiązkowe zebrania z rodzicami oraz nieobowiązkowe „dni otwarte”. Roczny harmonogram spotkań z rodzicami ustala dyrektor liceum na początku każdego roku szkolnego.