Deklaracja dostępności

Wstęp

LXVIII Liceum Ogólnokształcące im Tytusa Chałubińskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej LXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. T. Chałubińskiego w Warszawie: http://www.68lo.edu.pl

Data publikacji i aktualizacji
- Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-05

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa naszej szkoły jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
- Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-26
- Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
- Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Filipowska
- E-mail: lo68@edu.um.warszawa.pl
- Telefon: 22 646 52 76

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
- Organ nadzorujący: Dyrektor LXVIII Liceum Ogólnokształcącego im Tytusa Chałubińskiego
- Adres: ul. L. Narbutta 31, 02-536 Warszawa
- E-mail: lo68@edu.um.warszawa.pl
- Telefon: 22 646 52 76
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. T. Chałubińskiego mieści się w dwóch budynkach:
- przy ul. L. Narbutta 31 (siedziba główna)
- przy ul. L. Narbutta 65/71
Z uwagi na ograniczenia architektoniczne żaden z ww. budynków nie spełnia wymagań Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
- W obu budynkach nie ma platform i wind pozwalających na wejście do szkoły oraz na przemieszczanie się na wyższe piętra.
- Brak jest toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
- W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
- W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w wydruku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.
- Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
- Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu do obu budynków są pracownicy obsługi.