Biuletyn Informacji Publicznej
LVXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie


Oferty pracy

Dyrektor LXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Tytusa Chałubińskiego zatrudni na pełen etat, na zastępstwo ( na 1 rok) pracownika sekretariatu szkoły zajmującego się sprawami kadrowymi.
Wymagania:
- znajomość pakietu MS Office,
- biegła obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
- umiejętność współpracy w zespole,
- inne prace związane z obsługą sekretariatu,
- wymagane doświadczenie na w/w stanowisku.

Informacje pod nr telefonu : 22 646 52 76, kom. 509243141
CV proszę wysyłać na adres mailowy: lo68@eduwarszawa.pl


Dyrektor LXVIII Liceum Ogólnokształcącego im Tytusa Chałubińskiego im T. Chałubińskiego w Warszawie ul. Narbutta 31 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - sprzątaczka w wymiarze 1 etatu

Wymagania w stosunku do kandydatów:
Wymagania niezbędne:
a) Osoba posiadająca obywatelstwo polskie.
b) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
c) Nieposzlakowana opinia.
d) Osoba nie karana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
e) Stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku woźnej w szkole.
f) Wykształcenie : podstawowe/ zasadnicze zawodowe/średnie.
Wymagania dodatkowe:
a) Wysoka kultura osobista, komunikatywność. terminowość, sumienność, obowiązkowość.
b) Umiejętność pracy w zespole.
c) Pozytywne nastawienie i samodzielność w działaniu.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Codzienne sprzątanie pomieszczeń i otoczenia szkoły (sal lekcyjnych, korytarzy, klatek schodowych, łazienek, toalet itp.) utrzymywanie w nich czystości i porządku.
b) Przestrzeganie regulaminów wewnętrznych i dbanie o mienie szkoły.
c) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły wynikających z bieżącej działalności szkoły
Warunki pracy i płacy:
a)zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, wymiar zatrudnienia: 1 etat.
b)praca zmianowa 7.00-15.00
c)wynagrodzenie : 3120 zł brutto + wysługa.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do dnia 26 sierpnia 2022r. w szkole w godzinach 8-16 lub przesłać na adres LXVIII Liceum Ogólnokształcące im T. Chałubińskiego ul. Narbutta 31 lub za pośrednictwem e-maila: lo68@edu.um.warszawa.pl
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.


Stanowisko: dozorca
Miejsce pracy: LXVIII Liceum Ogólnokształcące im Tytusa Chałubińskiego
Termin składania ofert: 26.08.2022 do godz. 12:00
Miejsce składania ofert osobiście w recepcji Szkoły; drogą mailową na adres: lo68@edu.um.warszawa.pl; listownie na adres: LXVIII Liceum Ogólnokształcące im Tytusa Chałubińskiego, ul Narbutta 31 , 02-536 Warszawa
Status: aktualne
Treść:
Dyrektor LXVIII Liceum Ogólnokształcącego im Tytusa Chałubińskiego w Warszawie zatrudni pracownika na stanowisku dozorcy.
1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie co najmniej zawodowe,
- umiejętność wykonywania czynności na powierzonym stanowisku,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku dozorcy.
2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku,
- umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania dobrych relacji z pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami,
- umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
- odpowiedzialność i wysoka kultura osobista,
- przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,
- sumienność i punktualność.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) pełnienie dyżuru przy wejściu do szkoły pilnując, aby na teren szkoły nie wchodziły osoby postronne,
b) dbanie o utrzymanie w należytym porządku ciągów komunikacyjnych do szkoły (odśnieżanie schodów, chodnika prowadzącego do szkoły, posypywanie w razie potrzeby piaskiem),
c) piecza nad porządkiem w pomieszczeniach szatni uczniowskiej,
d) sprzątanie codzienne wyznaczonego rejonu w szkole,
e) utrzymywanie czystości w szkole w trakcie zajęć,
f) wykonywanie okresowych prac porządkowych wokół szkoły,
g) dbanie o stan sprzętu szkolnego oraz powierzonego sprzętu do utrzymania czystości,
h) współpraca z innymi pracownikami obsługi szkoły,
i) wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.
4. Wymagane dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do pracy,
b) Curriculum Vitae opatrzone klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LXVIII Liceum Ogólnokształcącego im Tytusa Chałubińskiego w Warszawie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ,, LXVIII Liceum Ogólnokształcącego im Tytusa Chałubińskiego w Warszawie ".
Wszystkie dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane.
Aplikacja nie zawierająca podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca oświadczenie o wadliwej treści nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko DOZORCA" osobiście w recepcji Szkoły, drogą mailową na adres: lo68@edu.um.warszawa.pl lub przesłać listownie na adres:

LXVIII Liceum Ogólnokształcące im Tytusa Chałubińskiego
ul. Narbutta 31 , 02-536 Warszawa
w terminie do dnia 26 sierpnia 2022 roku do godz. 12.00.

Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Szkołę.
Dokumenty doręczone po w/w terminie składania nie będą rozpatrywane.
6. Dodatkowe informacje:
O poszczególnych etapach i czynnościach naboru będą informowani ( telefonicznie lub drogą elektroniczną) wyłącznie kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 3 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.
Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły.