Ogłoszenia Dyrektora i sekretariatu

Tematyka Treść
Informacja dla kandydatów na uczniów chcących podjąć naukę w trakcie trwania roku szkolnego W celu przyjęcia do szkoły bardzo proszę o dostarczenie do sekretariatu następujących dokumentów:
1. Podanie o przyjęcie do szkoły
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - kopia
2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty - kopia
3. Oceny semestralne oraz oceny bieżące na drugi semestr
4. Opinia wychowawcy.
Dokumenty można dostarczyć do sekretariatu szkoły w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku. Następnie należy umówić się na spotkanie z dyrektorem placówki (na spotkaniu musi być rodzic oraz kandydat).
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024
  • 2 listopada 2023 r.

  • 2 maja 2024 r.

  • 6-13 maja 2024 r.(matury, wolne dla klas I-III)

  • 31 maja 2024 r. (po Bożym Ciele)
Nowe procedury korzystania z telefonu komórkowego przez ucznia w czasie lekcji (obowiązują od 13 listopada 2017 r.) 1. Po dzwonku na lekcję wchodząc do sali lekcyjnej odkładacie swój telefon w miejscu wskazanym przez nauczyciela.
2.Na lekcji wf telefon zostawiacie w przebieralni (również osoby niećwiczące) lub w pokoju nauczycieli wf.
3. Po lekcji zabieracie swój telefon.
4. Osoby korzystające z telefonu w czasie zajęć lekcyjnych będą miały zdeponowany telefon przez nauczyciela. Będziecie mogli go odebrać po lekcjach w sekretariacie szkoły.
Pomoc socjalna dla uczniów
Nowe przepisy dotyczące legitymacji szkolnych UWAGA!!!
W świetle obowiązujących przepisów, legitymacja szkolna bez wpisanego numeru PESEL, traktowana jest jako nieważna i nie jest dokumentem uprawniającym do ulg. W związku z powyższym proszę wszystkich Uczniów o sprawdzenie swoich legitymacji szkolnych, a w przypadku braku nr PESEL, proszę o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w celu aktualizacji dokumentu.
Anna Filipowska
Dyrektor Szkoły
Procedury dot. zwalniania uczniów ze szkoły oraz usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach
Procedury dot. zwalniania z lekcji wychowania fizycznego