Ogłoszenia Dyrektora i sekretariatu

Tematyka Treść
Nowe procedury korzystania z telefonu komórkowego przez ucznia w czasie lekcji (obowiązują od 13 listopada 2017 r.) 1. Po dzwonku na lekcję wchodząc do sali lekcyjnej odkładacie swój telefon w miejscu wskazanym przez nauczyciela.
2.Na lekcji wf telefon zostawiacie w przebieralni (również osoby niećwiczące) lub w pokoju nauczycieli wf.
3. Po lekcji zabieracie swój telefon.
4. Osoby korzystające z telefonu w czasie zajęć lekcyjnych będą miały zdeponowany telefon przez nauczyciela. Będziecie mogli go odebrać po lekcjach w sekretariacie szkoły.
Wniosek o dofinansowanie podręczników w roku szkolnym 2017/2018
Pomoc socjalna dla uczniów
Nowe przepisy dotyczące legitymacji szkolnych UWAGA!!!
W świetle obowiązujących przepisów, legitymacja szkolna bez wpisanego numeru PESEL, traktowana jest jako nieważna i nie jest dokumentem uprawniającym do ulg. W związku z powyższym proszę wszystkich Uczniów o sprawdzenie swoich legitymacji szkolnych, a w przypadku braku nr PESEL, proszę o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w celu aktualizacji dokumentu.
Anna Filipowska
Dyrektor Szkoły
Duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych Wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wpłacamy na nr rachunku:
34 1030 1508 0000 000550434008

Legitymacja – 9 zł
Duplikat świadectwa – 26 zł

Podstawa prawna: Na podstawa § 19, pkt.3 rozporządzenia w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności (DZ. U. z 2005r. nr 58, poz.504 z poź.zm.)
druk podania o duplikat dokumentu
Nowe procedury korzystania z telefonu komórkowego przez ucznia w czasie lekcji (od 13.10.2017) 1. Po dzwonku na lekcję wchodząc do sali lekcyjnej odkładacie swój telefon w miejscu wskazanym przez nauczyciela.
2.Na lekcji wf telefon zostawiacie w przebieralni (również osoby niećwiczące) lub w pokoju nauczycieli wf.
3. Po lekcji zabieracie swój telefon.
4. Osoby korzystające z telefonu w czasie zajęć lekcyjnych będą miały zdeponowany telefon przez nauczyciela. Będziecie mogli go odebrać po lekcjach w sekretariacie szkoły.
Procedury dot. zwalniania uczniów ze szkoły oraz usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach
Procedury dot. zwalniania z lekcji wychowania fizycznego